Školní řád

Mateřská škola Velké Březno, Alej sportovců 286, okres Ústí nad Labem

Přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/2005 Sb.,§1 MŠMT o předškolním vzdělávání a zákona č.561/2004 Sb. se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis se provádí v květnu. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte. Přijaté dítě může nastoupit kdykoliv v průběhu roku. 
 • Před nástupem dítěte do kolektivu může být dle dohody s rodiči určená adaptační doba, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí.Tato doba může být různě dlouhá podle dohody s učitelkami na třídě.

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 • Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud dítě nedochází bez omluvy nejméně 14 dní, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rodičů dle  § 35,odst.1 a výše uvedeného zákona ukončit docházku dítěte do MŠ.
 • Ředitelka může ukončit docházku dítěte také v případě, kdy zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 • K ukončení docházky může dojít v průběhu zkušebního pobytu, pokud jej doporučí lékař nebo školská poradenská zařízení.
 • Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva , která jim zaručuje:

 • Úmluva o právech dětí (dětská práva)
 • Všeobecná deklarace lidských práv

Děti mají povinnost dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti , s nimiž byly seznámeny.

Práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí , popřípadě opatrovníci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí (vyžádat si předem konzultaci tak, aby časově nenerušovala výchovně vzdělávací činnost),
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • na diskrétnost a ochranu osobních dat,
 • na seznámení se školním vzdělávacím programem, sledování prací dětí.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, vhodně a čistě upravené,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky ( s tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu týkající se dítěte či zákonného zástupce, např.: změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, změna telefonního čísla, apod.),
 • sledovat informace na nástěnkách a seznámit se se školním řádem. To platí i pro osoby pověřené k předávání či vyzvedávání dětí,
 • hradit v daném termínu úplatu za vzdělávání (školné) a za stravu (stravné)

Nástup dítěte do mateřské školy

 • Při nástupu dítěte vydá zpravidla ředitelka rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle  § 34, odst.3 zákona č.561/2004 Sb. k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Tato zkušební doba je 3 měsíce.
 • Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte /zdravotní pojišťovna, telefonní spojení na ně a pod./. Veškeré změny je nutné hlásit ve třídě učitelek.

Pravidla zacházení s majetkem školy

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy.
 • Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze po dobu nezbytně nutnou dle dohody se zaměstnanci školy. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce školy.
 • Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení i na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k porozumění dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gemblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy mezi dětmi v kolektivech a řeší případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivých vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky i mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v areálu školy

 • Pro chůzi používejte vyhrazených komunikací a chodníků.
 • Své děti nenechejte v areálu běhat, při chůzi ze schodů a do schodů je držte za ruku.
 • Nevstupujte bez vyzvání do jiných prostor zařízení, než kam je Vám dovoleno (šatna, zahrada,).
 • V zimním období choďte Vy i děti po udržovaných cestách.
 • V šatně nenechte děti pobíhat, lézt po nábytku a zařízení.
 • V areálu školy a v budově je zákaz kouření!
 • V areálu školy platí zákaz vjíždění na kolech, skateboardech, in-line bruslích.
 • V areáu školy platí zákaz vstupu zvířat (psi).
 • Parkoviště je zařízením školy a slouží pro její potřeby, platí zde zákaz vjezdu vozidel (mimo vozidel zásobování a zaměstnanců).

Informace o organizaci výchovné práce v mateřské škole

 • Děti se scházejí v přízemní třídě od 6:00 hodin. Na této třídě je vždy provoz do 16:30 hodin.
 • Rodiče doprovodí dítě do MŠ a předají je učitelce na třídě do 8:00 hodin nebo po dohodě v průběhu celého dne.
 • Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. Onemocní-li dítě v průběhu dne , učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.
 • Dítě z MŠ vyzvedávají rodiče, může být vydáno i sourozenci nebo jiné osobě v případě, kdy tyto osoby jsou určeny v písemné dohodě mezi rodiči a ředitelkou školy.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Cenné věci

Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do zařízení nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře může dojít k poškození či ztrátě.

Stravování dětí

 • Podle § 4, odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Po dohodě lze platit sníženou sazbu pro děti, které pravidelně odcházejí po obědě.V této snížené sazbě není započítána odpolední svačina.
 • Stravné se platí inkasem nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to nejpozději do 15. dne daného měsíce. Termíny placení stravného jsou vždy oznámeny včas na nástěnce. Cena stravného je závislá na výši cen potravin, tudíž je možná změna výše stravného i v průběhu školního roku.

Pitný režim

Dětem je v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, zpravidla ovocného čaje, který si mohou na třídách kdykoliv nalít nebo o něj požádat.

Vybírání příspěvku

V souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za neplacení. Úplata se hradí vždy v běžném měsíci s výběrem stravného.

Provoz mateřské školy

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin. Děti se scházejí do 8:00 hodin, pozdější příchod je možný po domluvě s třídní učitelkou. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas, tj. do 16:30 hodin. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti ponechávali v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou. I když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky v průběhu jejich pobytu ve škole, hlavní těžiště výchovy vždy zůstává na rodině.

Uzavření nebo omezení provozu mateřské školy

Mateřská škola se uzavírá v době letních prázdnin (červenec a srpen) na dobu 5 týdnů a o vánočních prázdninách. Uzavření MŠ je oznámeno vždy 2 měsíce předem. V průběhu letních a jarních prázdnin bývá provoz tříd částečně omezen. Provoz může být částečně omezen i z důvodu nutných oprav školy, které neomezí výchovně-vzdělávací proces a neohrozí bezpečnost dětí.

Dne 1. 9. 2018

Pavla Hasprová - ředitelka školy

 
Zjednodušit